ਘਟ ਆਕਾਸ਼ ਤੋ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ( GHAT AKASH TO MAHA AKASH )

ਇਹ  ਜਿਕਰ ਜੋ  ਆਵੇ   ਤੇਰੇ   ਨਾਮ   ਵਾਲਾ 
ਤੇਰੀ   ਹਸਤੀ  ਦੀ  ਸਾਰੀ  ਮਸਤੀ  ਹੈ

ਇਹ  ਪੈਗਾਮ  ਜੋ   ਤੇਰਾ  ਉਤਰ  ਰਿਹਾ
ਤੇਰੀ  ਰਬਾਬ  ਹੀ  ਪਈ  ਵਜਦੀ  ਹੈ

ਮੈਂ  ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਿਕਰ  ਕਰਨ  ਵਾਲਾ
ਕਦੀ  ਕਲਮ  ਆਪੇ  ਵੀ  ਕੁਛ   ਘੜਦੀ ਹੈ


ਇਹ ਨਜ਼ਰ  ਦਾ ਹੀ  ਕਰਮ  ਹੋਯਾ
ਜੋ  ਰੂਹ  ਪਾਈ  ਅੱਜ  ਨਚਦੀ ਹੈ

ਹਸਤੀ  ਤੇਰੀ  ਹੀ  ਹੂਣ  ਨਜ਼ਰ  ਆਵੇ
ਹਰ  ਇਨਸਾਨ  ਚ  ਤੇਨੁ   ਲਬਦੀ  ਹੈ
ਜਦ  ਘਟ ਆਕਾਸ਼ , ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਯਾ
ਘਟ ਘਟ ਦੇ  ਵਿਚ  ਇਹ ਵਸਦੀ  ਹੈ

: : : : : : : ਫਾਸਲਾ : : : : : : : :

ਇਸ  ਤਰਹ  ਹੈ  ਜਿਸ  ਤਰਹ  ਦਿਨ  ਰਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ
ਮੇਰੀਆਂ  ਰੀਝਾਂ ਤੇ  ਮੇਰੀ  ਔਕਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

ਲਫਜ਼  ਤਾ  ਸਾਊ  ਬਹੁਤ  ਨੇ  ਯਾ  ਖੁਦਾ  ਬਣ ਯਾ   ਰਹੇ
ਮੇਰੀਆਂ  ਲਫਜਾਂ ਤੇ   ਮੇਰੇ  ਜਜਬਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ 

ਹਾਂ  ਮੈਂ  ਆਪੇ  ਹੀ  ਕਿਹਾ  ਸੀ  ਹੋਂਠ  ਸੁੱਚੇ  ਰਖਣੇ
ਹਾਏ  ਪਰ  ਇਸ  ਪ੍ਯਾਸ   ਤੇ  ਉਸ   ਬਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

'ਜੇ  ਬਹੁਤ  ਹੀ  ਪ੍ਯਾਸ  ਹੈ  ਤਾ  ਮੇਟ  ਦੇਵਾਂ ' ਉਸ  ਕਿਹਾ
ਰਿਸ਼ਤਯਾਂ  ਤੇ   ਰਿਸ਼ਤਯਾਂ  ਦੇ  ਘਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

ਧਰਮ  ਹੈ   ਇਖਲਾਕ  ਹੈ  ਕਾਨੂਨ  ਹੈ  ਇਹ  ਕੌਣ  ਹੈ
ਮੇਰੀਆਂ  ਬਿਰਖਾਂ ਤੇ  ਤੇਰੀ  ਬਰਸਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

ਉਸ  ਦਿਯਾਂ  ਗੱਲਾਂ  ਸੁਨੋ  ਕੀ  ਰੰਗ  ਕੀ  ਕੀ  ਰੋਸ਼ਨੀ
ਹਾਏ  ਪਰ  ਕਿਰਦਾਰ  ਤੇ  ਗੱਲਬਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

ਜ਼ਹਰ  ਦਾ  ਪਯਾਲਾ  ਮੇਰੇ  ਹੋਠਾਂ  ਤੇ  ਆ  ਕੇ  ਰੁਕ  ਗਯਾ
ਰਹ  ਗਿਆ   ਮੇਰੇ  ਅਤੇ  ਸੁਕਰਾਤ  ਵਿਚਲਾ  ਫਾਸਲਾ

: : : : : : : ਰਹਮਤ ਦੀ ਤਾੰਗ ਵਿਚ : : : : :

ਬਹੁਤ  ਤਾੰਗ  ਰਹੀ  ਤੇਰੀ  ਰਹਮਤ  ਦੀ
ਅੱਜ  ਮੈਂ  ਅੱਗੇ   ਵਧਦਾ  ਹਾਂ
ਤੇ  ਬਾਗੀ  ਦਾ  ਰੂਪ  ਧਰਦਾ  ਹਾਂ

ਤੇਰੀ  ਰਹਮਤ  ਵੇਖੀ  ਸੀ
ਜੱਦੋ  ਹੋ  ਗਿਆ  ਸੀ  ਮਹਾਭਾਰਤ
14 ਅਕ੍ਸ਼ੋਨੀ  ਸੇਨਾ   ਸੁਵਾਹ  ਹੋ  ਗਈ

ਅੱਜ  ਵੀ  ਮਰ  ਰਹੇ  ਹਨ  ਲੋਗ
ਭੁਖ , ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼  ਨਾਲ
ਤੇਰੀ ਰਹਮਤ ਦੀ ਤਾੰਗ ਵਿਚ

ਹਾਂ  ਉਦੋ  ਤੂ  ਬਚਾ  ਲਿਯਾ  ਸੀ  ਏਕ  ਅਰਜੁਨ
ਪਰ ਅੱਜ ਤਾ ਅਰਜੁਨ  ਵੀ  ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਲੀ
ਤੇਰੀ ਰਹਮਤ ਦੀ ਤਾੰਗ ਵਿਚ

ਰਹਮਤ  ਨਹੀ  ਕਰਨੀ  ਤਾ  ਨਾ  ਕਰ
ਪਰ  ਰਹਬਰ  ਅਪਣਾ  ਨਾਮ  ਨਾ  ਧਰ

ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਚਾਵੈ TENTH GURU JI

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸ੍ਵਯੈ
ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ੳਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ॥
ਪੰਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਿਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ ॥
ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਮੈ ਕਲਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਬਿਚਾਰੈ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧਿ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ ॥1॥243॥
ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ ਹੈ ॥
ਦੇਹ ਬਿਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨੇਹ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ॥
ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ ॥
ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤਿ ਲੈ ਹੈ ॥5॥247॥
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਚਾਵੈ
ਸਤ੍ਰੁ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਊ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ॥
ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਹ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ॥
ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹ ਤੋ ਸੋ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ॥
(Who Saves You  in the Womb  of  Mother, Can  Save You  Anywhere) 

:::::::::::::::::: HOPE :::::::::::::::::::

According to the Dictionary: A Tendency of the spirit to consider something as Probable; the second of the Theological Virtues; Expectation; Supposition; Probability


The Individual’s Three Greatest Hopes

1] Meeting The Beloved One 

2]  To Be Rich

3] Immortality

(Source: Irving Wallace, The Book of Lists, 1977)

Ancient Greeks In one of the classic myths of the Creation, one of the gods, furious at the fact that Prometheus stole fire and in doing so gave men their independence, sends Pandora to marry her brother Epimetheus. Pandora brings along a box,

::::::: ਸ਼ਿਕਵਾ -- Complaint To God ::::::::::

ਇਹ   ਕੀ   ਸਿਆਪਾ   ਪਾਯਾ   ਈ
ਜਨਮ   ਦੇ   ਕੇ   ਤੂ    ਰੂਆ  ਆ  ਈ

ਇਹ    ਜੋ    ਮਾਮੇ   ਚਾਚੇ   ਤਾਏ   ਨੇ 
ਸਬ     ਸਿਆਪੇ   ਮੇਰੇ   ਆਏ    ਨੇ   

ਏਕ   ਜੋਰੁ   ਦਿਤੀ   ਸੋ-ਅਨ   ਲਈ   ( To  Sleep  With  )
ਆਪਣਾ  ਘਰ   ਭੁਲਾਉਣ   ਲਈ   ਤੇ  ਰੰਗ  ਰਲ੍ਲਿਯਾ  ਮਨਾਉਣ  ਲਈ
ਤੇ  ਫੇਰ  ਆ  ਕੇ   ਕਹਨਾ   ਮੈਂ   ਹੀ  ਹਾ , ਮੈਂ  ਹੀ  ਤੇਨ੍ਨੁ  ਇਥੇ  ਭੇਜਿਯਾ  ਸੀ   ( As Guru  )
ਫਿਰ  ਮੁਢ਼  ਮੇਰੇ   ਕੌਣ   ਆਉਣ  ਲਈ
Please wait  for Rest of the Part , Still Pending , Its a Long Poem

: : : : : : : : SANTA CLAUS : : : : : : : : :

There are three stages of a man’s life


He believes in Santa Claus

He doesn’t believe in Santa Claus

He is Santa Claus

One of the problems we have in this world is that too many adults believe in Santa Claus, and too many children don’t   ---  Lee Lauer 

A critic is a man who found out when he was about ten that there wasn’t any Santa Claus, and he’s still upset ------ James Gould Cozzens 

Santa Claus has the right idea: visit people once a year  -------  Victor Borge 

I stopped believing in Santa Claus when I was six. Mother took me to see him in a department store and he asked for my autograph.  --------  Shirley Temple

Christmas is a time when kids tell Santa what they want and adults pay for it. Deficits are when adults tell the government what they want and their kids pay for it.  --------  Richard Lamm

Alas! How dreary would be the world if there was no Santa Claus! There would be no childlike faith then, no poetry, no romance to make tolerable this existence.  ---------  Francis P. Church

Santa Claus is anyone who loves another and seeks to make them happy; who gives himself by thought or word or deed in every gift that he bestows.  --------  Edwin Osgood Grover

Let me see if I’ve got this Santa business straight. You say he wears a beard, has no discernible source of income and flies to cities all over the world under cover of darkness? You sure this guy isn’t laundering illegal drug money?   ------   Tom Armstrong

@@@@@@ बुल्ले यार @@@@@@@


जिस   पाईया  भेत  कलंदर  दा
राह  खोजया   अपने  अंदर  दा
सुख  वासी   हैं   मन   मंदर  दा
जिथे   चढ़दी  है  न   लेहदी  ऐ

मुंह  आई  गल  न  रेंदी  ऐ 

जे  मै  मैं   जाहिर  करा   इजहार  ताई
ता  तू   भुल   जावें   तकरार  ताई
पर  मारन  बुल्ले  यार  ताई
एथे  मख्फी   गल  सुहेंदी  ऐ

मुंह  आई  गल  न  रेंदी  ऐ

की  होया  जे  हो  गया  चेला
दीन दुनी थी रह गिया वेहेला 
भूरे दे विच  विच  वालेतेए  लेला
जद  कडो  तद  बोले  boooon

की  होया  जे  नाहता  धोता
सिजदे  दे  विच  रिहा  खलोता
 मक्के  भावे  लिजाये  खोता
कदे  न  बन दा  आदम  बो


Dr. IQBAL (Author Of " सारे जहां से अछा हिंदुस्तान हमारा " )

    मस्जिद   तो   बना   दी   शब्   भर   मे
इम़ा   की   हरारत   वालो   ऩे
मन  अपना   पुराना   पापी   है
बरसो  में   नमाज़ी   बन     सका

क्या  खूब  अमीरे--फैसल  को
सुनवासी  ऩे  पैगाम  दीया
तू  नामो -नसब का  हिजाजी  है
पर  दिल  का  हिजाजी  बन    सका

तर  आंखें   तो  हो   जाती   है
पर क्या  लज्जत  उस  रोने  में
जो चश्मे  दिले   की  अमेज़श  से
ये  अश्क  पियाजी  बन    सका

इक़बाल   बड़ा   उपदेशक  है
बन  बातो मे  मोह  लेता है
गुफ्तार  का  गाजी  तो  ये  बना
किरदार  का  गाजी  बन    सका
             

SHORT STORIES TO PONDER

A Zen Tale from Japan --- THE  STRAWBERRY
 
There was once a man who was being chased by a ferocious tiger across a field. At the edge of the field there was a cliff. In order to escape the jaws of the tiger, the man caught hold of a vine and swung himself over the edge of the cliff. Dangling down, he saw, to his dismay, there were more tigers on the ground below him! And, furthermore, two little mice were gnawing on the vine to which he clung. He knew that at any moment he would fall to certain death. That's when he noticed a wild strawberry growing on the cliff wall. Clutching the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other and put it in his mouth.

He never before realized how sweet a strawberry could taste.

______________________________________


A Tale from India --- Who Is King Of The Forest?

When Tiger jumped on Fox, Fox cried out, "How dare you attack the King of the Jungle!"
Tiger looked at him in amazement, "Nonsense! You are not King!"


"Certainly I am," replied Fox, "All the animals run from me in terror! If you want proof, come with me." Fox went into the forest with Tiger at his heels. When they came to a herd of deer, the deer saw Tiger behind Fox and ran in all directions.

They came to a group of monkeys. The monkeys saw Tiger behind Fox and they fled. Fox turned to Tiger and said, "Do you need more proof than that? See how the animals flee at the very sight me?!"

"I'm surprised, but I've seen it with my own eyes. Forgive me for attacking you, Great King." Tiger bowed low and with great ceremony he let Fox go.

:::The fisherman and the businessman:::

There was once a businessman who was sitting by the beach in a small Brazilian village.
As he sat, he saw a Brazilian fisherman rowing a small boat towards the shore having caught quite few big fish.
The businessman was impressed and asked the fisherman, “How long does it take you to catch so many fish?”
The fisherman replied, “Oh, just a short while.”
“Then why don’t you stay longer at sea and catch even more?” The businessman was astonished.
“This is enough to feed my whole family,” the fisherman said.
The businessman then asked, “So, what do you do for the rest of the day?”
The fisherman replied, “Well, I usually wake up early in the morning, go out to sea and catch a few fish, then go back

BINDU JI ( By Bhagat Ram Darshan Ji )

कन्हिया  प्यारे  दुलारे   मोहन
बजा  दो  फिर  अपनी  प्यारी  बंसी
जो  भगत  बे सुध  है  जी  उठे ग़े
सुने ग़े  जिस दम तुम्हरी  बंसी

कभी बनी  बंसी प्रेम मूरत
कभी बनी  बनी बंसी ज्ञान सूरत
पड़ी  जो  सत्य कर्म  कि  जरुरत
तो गीता बनके पुकारी  बंसी
____________________
तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या
तुम्हारे गुलामो को खोफो ख़तर क्या
कृपा कि नज़र से जो तुम देखते हो
करेगी किस्सी कि भला बद नज़र क्या

बनाते जो बिगड़ी हुई बात जब तुम
बिगाड़े चीज़ कमतर  बशर क्या
गरीबो  के  अश्रुबिंदु  पर  तुम  जो    रूठो
कर लेगा  सारा  जहां  रूठ  कर  क्या

```````Prayer of Forgiveness```````

I do not know why I have to forgive the man I love.

I forgive , not because I want to become a saint but because I do not want to endure this hatred. This tiresome hatred.
This was not what I expected.
You may not forgive everyone and everything, but forgive me.
I forgive everything and everyone. I forgive you because I love you and you do not love me. I forgive you because you reject me and I am losing my power.

I am liberated from hatred by means of forgiveness and love. I understand that suffering, when it cannot be avoided, helps me to advance towards glory.

The tears I shed, I forgive.
The suffering and disappointments, I forgive.
The betrayals and lies, I forgive.
The slandering and scheming, I forgive.
The hatred and persecution, I forgive.
The punches that were given, I forgive.
The shattered dreams, I forgive.
The dead hopes, I forgive.
The disaffection and jealousy, I forgive.
The indifference and ill will, I forgive.
The injustice in the name of justice, I forgive.
The anger and mistreatment, I forgive.
The neglect and oblivion, I forgive.
The world with all its evil, I forgive.

I have not finished yet.

Grief and resentment, I replace with understanding and agreement.
Revolt, I replace with music that comes from my violin.
Pain I replace with oblivion.
Revenge, I replace with victory.
I will be able to love above all discontentment.
To give even when I am stripped of everything.
To work happily even when I find myself in the midst of all obstacles.
To dry tears even when I am still crying.
To believe even when I am discredited.